QUY TRÌNH KIỂM TRA KHÚC XẠ

Bước 1: Đón khách hàng, kiểm tra phiếu đo mắt và cập nhật thông tin Step 1: Welcome clients, check the admission form and update the information Bước 2: Kiểm tra độ bằng máy đo khúc xạ tự động Step 2: Perform an Autorefraction Bước 3: Kiểm tra khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử) Step 3: Objective Refraction Examination (retinoscopy) Bước 4: Kiểm tra khúc xạ chủ quan (dùng phoropter và gọng kính thử) Step 4: Subjective Refraction Examination (with a phoropter and trial frame) Bước 5: Kiểm tra sự thích ứng của mắt với độ kính mới trên gọng kính thử. Step 5: Ask the client to experience the new diagnostic glasses by having a walk with the trial frame Bước 6: Quyết định đơn kính cho khách hàng. Step 6: Finalise the refractive prescription