QUY TRÌNH KIỂM TRA KHÚC XẠ

Bước 1: Đón khách hàng, kiểm tra phiếu đo mắt và cập nhật thông tin Step 1: Welcome clients, check the admission form and update the information Bước 2: Kiểm tra độ bằng máy đo khúc xạ tự động Step 2: Perform an Autorefraction Bước 3: Kiểm tra khúc xạ khách quan (soi bóng đồng […]